«غلامرضا غفاری» معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم شد

«غلامرضا غفاری» معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم شد
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در حکمی غلامرضا غفاری را به سمت معاون فرهنگی و اجتماعی این وزارتخانه منصوب کرد.

«غلامرضا غفاری» معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم شد

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در حکمی غلامرضا غفاری را به سمت معاون فرهنگی و اجتماعی این وزارتخانه منصوب کرد.
«غلامرضا غفاری» معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم شد