فتنه‌گران در سال 88 شمشیر را برای نظام از رو بسته بودند/ جنگ بی‌امان فرهنگی و اقتصادی دشمن علیه ایران اسلامی

فتنه‌گران در سال 88 شمشیر را برای نظام از رو بسته بودند/ جنگ بی‌امان فرهنگی و اقتصادی دشمن علیه ایران اسلامی
عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: برخی از افراد در جامعه شمشیر را از رو بسته بودند و با غربی‌ها زیرآبی می‌رفتند و به مقدسات توهین می‌کردند و و در این شرایط که مردم به خطر افتادن انقلاب و اسلام را مشاهده کردند، به صورت خودجوش همه در اعلام مخالفت خود را از سران فتنه و فتنه‌گران به پا خاستند.

فتنه‌گران در سال 88 شمشیر را برای نظام از رو بسته بودند/ جنگ بی‌امان فرهنگی و اقتصادی دشمن علیه ایران اسلامی

عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: برخی از افراد در جامعه شمشیر را از رو بسته بودند و با غربی‌ها زیرآبی می‌رفتند و به مقدسات توهین می‌کردند و و در این شرایط که مردم به خطر افتادن انقلاب و اسلام را مشاهده کردند، به صورت خودجوش همه در اعلام مخالفت خود را از سران فتنه و فتنه‌گران به پا خاستند.
فتنه‌گران در سال 88 شمشیر را برای نظام از رو بسته بودند/ جنگ بی‌امان فرهنگی و اقتصادی دشمن علیه ایران اسلامی