فردوسی‌پور خطاب به منصوریان:مراقب دوربین‌ها باش!

فردوسی‌پور خطاب به منصوریان:مراقب دوربین‌ها باش!
بحث محرومیت بازیکنان استقلال در برنامه نود مطرح شد و منصوریان و ساکت با هم به مناظره پرداختند.

فردوسی‌پور خطاب به منصوریان:مراقب دوربین‌ها باش!

بحث محرومیت بازیکنان استقلال در برنامه نود مطرح شد و منصوریان و ساکت با هم به مناظره پرداختند.
فردوسی‌پور خطاب به منصوریان:مراقب دوربین‌ها باش!