فرصت 6 ماهه به گاز پروم برای مطالعه در ایران ال ان جی

فرصت 6 ماهه به گاز پروم برای مطالعه در ایران ال ان جی
وزیر نفت از فرصت شش ماهه به شرکت روسی گازپروم برای مطالعه پروژه ایران ال ان جی خبر داد.

فرصت 6 ماهه به گاز پروم برای مطالعه در ایران ال ان جی

وزیر نفت از فرصت شش ماهه به شرکت روسی گازپروم برای مطالعه پروژه ایران ال ان جی خبر داد.
فرصت 6 ماهه به گاز پروم برای مطالعه در ایران ال ان جی