فروش ۲۰۰۰ نسخه مستند «قائم مقام» در کمتر از ۲۴ ساعت

فروش ۲۰۰۰ نسخه مستند «قائم مقام» در کمتر از ۲۴ ساعت
فروش اینترنتی مستند «قائم مقام»، از روز گذشته آغاز شد و بیش از ۲۰۰۰ نسخه در کمتر از ۲۴ ساعت فروخته شد.

فروش ۲۰۰۰ نسخه مستند «قائم مقام» در کمتر از ۲۴ ساعت

فروش اینترنتی مستند «قائم مقام»، از روز گذشته آغاز شد و بیش از ۲۰۰۰ نسخه در کمتر از ۲۴ ساعت فروخته شد.
فروش ۲۰۰۰ نسخه مستند «قائم مقام» در کمتر از ۲۴ ساعت