فیفا سیاه‌نمایی نکند، فقط یک استادیوم از برنامه عقب است

فیفا سیاه‌نمایی نکند، فقط یک استادیوم از برنامه عقب است
مرد اول سیاست روسیه از اقدامات اخیر فیفا در متهم کردن روسیه به کم‌کاری و بی‌نظمی در میزبانی جام جهانی به‌شدت انتقاد کرد.

فیفا سیاه‌نمایی نکند، فقط یک استادیوم از برنامه عقب است

مرد اول سیاست روسیه از اقدامات اخیر فیفا در متهم کردن روسیه به کم‌کاری و بی‌نظمی در میزبانی جام جهانی به‌شدت انتقاد کرد.
فیفا سیاه‌نمایی نکند، فقط یک استادیوم از برنامه عقب است