فیلم | آتش کالیفرنیا ۲۰۰ هزار نفر را از سانتا باربارا فراری داد

فیلم | آتش کالیفرنیا ۲۰۰ هزار نفر را از سانتا باربارا فراری داد
بر اثر آتش سوزی گسترده در سانتا باربارا در ایالت کالیفرنیا دویست هزار نفر مجبور به ترک خانه هایشان شدند.

فیلم | آتش کالیفرنیا ۲۰۰ هزار نفر را از سانتا باربارا فراری داد

بر اثر آتش سوزی گسترده در سانتا باربارا در ایالت کالیفرنیا دویست هزار نفر مجبور به ترک خانه هایشان شدند.
فیلم | آتش کالیفرنیا ۲۰۰ هزار نفر را از سانتا باربارا فراری داد