فیلم | آیا ناآرامی‌ها ریشه خارجی دارد؟

فیلم | آیا ناآرامی‌ها ریشه خارجی دارد؟
علی اصغر محمدی و حسین واله دو دیپلمات اسبق کشورمان در خصوص نقش داشتن عوامل خارجی در نا آرامی های اخیر کشور نظر داده اند.

فیلم | آیا ناآرامی‌ها ریشه خارجی دارد؟

علی اصغر محمدی و حسین واله دو دیپلمات اسبق کشورمان در خصوص نقش داشتن عوامل خارجی در نا آرامی های اخیر کشور نظر داده اند.
فیلم | آیا ناآرامی‌ها ریشه خارجی دارد؟