فیلم/ انتقاد جواد خیابانی از روحانی/ ما به مناطق‌زلزله‌زده می‌رویم؛ دولت هم بنزین را گران کند!

فیلم/ انتقاد جواد خیابانی از روحانی/ ما به مناطق‌زلزله‌زده می‌رویم؛ دولت هم بنزین را گران کند!
جواد خیابانی در برنامه حالا خورشید با انتقاد از رئیس جمهور در کمک به مردم زلزله‌زده کرمانشاه گفت: ما به مناطق‌زلزله‌زده می‌رویم؛ دولت هم بنزین را گران کند!

فیلم/ انتقاد جواد خیابانی از روحانی/ ما به مناطق‌زلزله‌زده می‌رویم؛ دولت هم بنزین را گران کند!

جواد خیابانی در برنامه حالا خورشید با انتقاد از رئیس جمهور در کمک به مردم زلزله‌زده کرمانشاه گفت: ما به مناطق‌زلزله‌زده می‌رویم؛ دولت هم بنزین را گران کند!
فیلم/ انتقاد جواد خیابانی از روحانی/ ما به مناطق‌زلزله‌زده می‌رویم؛ دولت هم بنزین را گران کند!