فیلم | ایران چقدر گردشگر دارد؟ | آینده صنعت گردشگری پس از رفع تحریم‌ها

فیلم | ایران چقدر گردشگر دارد؟ | آینده صنعت گردشگری پس از رفع تحریم‌ها
مسعود سلطانی فر با اشاره به صنعت رو به رشد گردشگری در کشور از برنامه ریزی جامع برای افزایش گردشگران خارجی به کشور به میزان ۲۰ میلیون نفر تا سال ۱۴۰۴ خبر داد.

فیلم | ایران چقدر گردشگر دارد؟ | آینده صنعت گردشگری پس از رفع تحریم‌ها

مسعود سلطانی فر با اشاره به صنعت رو به رشد گردشگری در کشور از برنامه ریزی جامع برای افزایش گردشگران خارجی به کشور به میزان ۲۰ میلیون نفر تا سال ۱۴۰۴ خبر داد.
فیلم | ایران چقدر گردشگر دارد؟ | آینده صنعت گردشگری پس از رفع تحریم‌ها

کیمیا دانلود