فیلم | بغض و اشک نخست وزیر کانادا در دیدار با خانواده پناهجوی سوری

فیلم | بغض و اشک نخست وزیر کانادا در دیدار با خانواده پناهجوی سوری
بغض و اشک نخست وزیر کانادا در دیدار با خانواده پناهجوی سوری در این کشور را در ویدئوی زیر ببینید.

فیلم | بغض و اشک نخست وزیر کانادا در دیدار با خانواده پناهجوی سوری

بغض و اشک نخست وزیر کانادا در دیدار با خانواده پناهجوی سوری در این کشور را در ویدئوی زیر ببینید.
فیلم | بغض و اشک نخست وزیر کانادا در دیدار با خانواده پناهجوی سوری