فیلم/ جنگ سوریه چگونه به بهانه اعتراضات مسالمت‌آمیز آغاز شد؟

فیلم/ جنگ سوریه چگونه به بهانه اعتراضات مسالمت‌آمیز آغاز شد؟
موشن گرافیک «سور مرگ» به چگونگی آغاز جنگ در سوریه به بهانه اعتراضات مسالمت‌آمیز می‌پردازد.

فیلم/ جنگ سوریه چگونه به بهانه اعتراضات مسالمت‌آمیز آغاز شد؟

موشن گرافیک «سور مرگ» به چگونگی آغاز جنگ در سوریه به بهانه اعتراضات مسالمت‌آمیز می‌پردازد.
فیلم/ جنگ سوریه چگونه به بهانه اعتراضات مسالمت‌آمیز آغاز شد؟