فیلم | حضور علی کریمی در تمرین تیم ستارگان

فیلم | حضور علی کریمی در تمرین تیم ستارگان
علی کریمی پس از تماس خداداد عزیزی در تمرین تیم ستارگان ایران حاضر شد.

فیلم | حضور علی کریمی در تمرین تیم ستارگان

علی کریمی پس از تماس خداداد عزیزی در تمرین تیم ستارگان ایران حاضر شد.
فیلم | حضور علی کریمی در تمرین تیم ستارگان

موسیقی