فیلم | رژه فرشتگان و شیاطین در مونیخ

فیلم | رژه فرشتگان و شیاطین در مونیخ
با فرا رسیدن پایان سال میلادی گروهی با پوشیدن لباس های فرشتگان و شیاطین به خیابان های مونیخ آمدند.

فیلم | رژه فرشتگان و شیاطین در مونیخ

با فرا رسیدن پایان سال میلادی گروهی با پوشیدن لباس های فرشتگان و شیاطین به خیابان های مونیخ آمدند.
فیلم | رژه فرشتگان و شیاطین در مونیخ