فیلم/ فروش پرتقال های شب عید در تابستان

فیلم/ فروش پرتقال های شب عید در تابستان
پرتقال هایی که برای تنظیم بازار شب عید در سردخانه ها نگهداری شده بود امروز در بازار میوه و تره بار به فروش می رسد.

فیلم/ فروش پرتقال های شب عید در تابستان

پرتقال هایی که برای تنظیم بازار شب عید در سردخانه ها نگهداری شده بود امروز در بازار میوه و تره بار به فروش می رسد.
فیلم/ فروش پرتقال های شب عید در تابستان