فیلم | قالیشویان؛ آیین مهرماهی مردم کاشان

فیلم | قالیشویان؛ آیین مهرماهی مردم کاشان
مراسم سنتی- مذهبی قالیشویان در مشهداردهال کاشان برگزار شد. این مراسم که ثبت ملی شده است، همه ساله در دومین جمعه مهرماه برگزار می شود.

فیلم | قالیشویان؛ آیین مهرماهی مردم کاشان

مراسم سنتی- مذهبی قالیشویان در مشهداردهال کاشان برگزار شد. این مراسم که ثبت ملی شده است، همه ساله در دومین جمعه مهرماه برگزار می شود.
فیلم | قالیشویان؛ آیین مهرماهی مردم کاشان