فیلم | لحظاتی از مراسم خاکسپاری خاکستر فیدل کاسترو

فیلم | لحظاتی از مراسم خاکسپاری خاکستر فیدل کاسترو
بخش‌هایی از مراسم خاکسپاری خاکستر فیدل کاسترو با حضور برخی از چهره‌های سیاسی جهان را در ویدئوی زیر ببینید.

فیلم | لحظاتی از مراسم خاکسپاری خاکستر فیدل کاسترو

بخش‌هایی از مراسم خاکسپاری خاکستر فیدل کاسترو با حضور برخی از چهره‌های سیاسی جهان را در ویدئوی زیر ببینید.
فیلم | لحظاتی از مراسم خاکسپاری خاکستر فیدل کاسترو