فیلم | لحظه تیراندازی پلیس به عامل زیر گرفتن عابران پباده در آلمان

فیلم | لحظه تیراندازی پلیس به عامل زیر گرفتن عابران پباده در آلمان
پلیس آلمان به مهاجمی که سه عابر پیاده را در شهر هایدلبرگ با خودرو زیر گرفته بود تیراندازی کرد.

فیلم | لحظه تیراندازی پلیس به عامل زیر گرفتن عابران پباده در آلمان

پلیس آلمان به مهاجمی که سه عابر پیاده را در شهر هایدلبرگ با خودرو زیر گرفته بود تیراندازی کرد.
فیلم | لحظه تیراندازی پلیس به عامل زیر گرفتن عابران پباده در آلمان