فیلم/ مردمی که مقابل بیمارستان در چادر می‌خوابند/ نمی‌توانم ببینم بچه‌ام جلوی چشمم پرپر می‌شود!

فیلم/ مردمی که مقابل بیمارستان در چادر می‌خوابند/ نمی‌توانم ببینم بچه‌ام جلوی چشمم پرپر می‌شود!
در پیاده روی مقابل مجتمع درمانی امام خمینی(ره) چادرهای مسافرتی زیادی برپا شده که میزبان خانواده بیمارانی است که در این مجتمع بستری هستند.

فیلم/ مردمی که مقابل بیمارستان در چادر می‌خوابند/ نمی‌توانم ببینم بچه‌ام جلوی چشمم پرپر می‌شود!

در پیاده روی مقابل مجتمع درمانی امام خمینی(ره) چادرهای مسافرتی زیادی برپا شده که میزبان خانواده بیمارانی است که در این مجتمع بستری هستند.
فیلم/ مردمی که مقابل بیمارستان در چادر می‌خوابند/ نمی‌توانم ببینم بچه‌ام جلوی چشمم پرپر می‌شود!