فیلم/ وقتی آشوبگران مطالبات مردم را دزدیدند

فیلم/ وقتی آشوبگران مطالبات مردم را دزدیدند
پس از اعتراضات عده‌ای از مردم به وضعیت اقتصادی و معیشتی، عده‌ای آشوبگر به خواسته‌های اقتصادی مردم رنگ و بوی سیاسی و خشونت‌آمیز دادند.

فیلم/ وقتی آشوبگران مطالبات مردم را دزدیدند

پس از اعتراضات عده‌ای از مردم به وضعیت اقتصادی و معیشتی، عده‌ای آشوبگر به خواسته‌های اقتصادی مردم رنگ و بوی سیاسی و خشونت‌آمیز دادند.
فیلم/ وقتی آشوبگران مطالبات مردم را دزدیدند