فیلم | ویرانه‌های زلزله در ایتالیا | یک شهر ویران شد

فیلم | ویرانه‌های زلزله در ایتالیا | یک شهر ویران شد
زلزله ویرانگری که صبح روز 24 آگوست در مرکز ایتالیا رخ داد چندین شهر را ویران کرده‌است و آمار قربانیان آن لحظه به لحظه افزایش پیدا می‌کند.

فیلم | ویرانه‌های زلزله در ایتالیا | یک شهر ویران شد

زلزله ویرانگری که صبح روز 24 آگوست در مرکز ایتالیا رخ داد چندین شهر را ویران کرده‌است و آمار قربانیان آن لحظه به لحظه افزایش پیدا می‌کند.
فیلم | ویرانه‌های زلزله در ایتالیا | یک شهر ویران شد

مجله اینترنتی