فیلم/ کمالی: دولت همین تعداد شغل را حفظ کند هنر کرده است

فیلم/ کمالی: دولت همین تعداد شغل را حفظ کند هنر کرده است
حسین کمالی دبیرکل حزب اسلامی کار در برنامه دست خط گفت: دولت همین تعداد شغل را هم حفظ کند هنر کرده است.

فیلم/ کمالی: دولت همین تعداد شغل را حفظ کند هنر کرده است

حسین کمالی دبیرکل حزب اسلامی کار در برنامه دست خط گفت: دولت همین تعداد شغل را هم حفظ کند هنر کرده است.
فیلم/ کمالی: دولت همین تعداد شغل را حفظ کند هنر کرده است