قاسمی: برای هر وضعیتی در قبال عملی نشدن تعهدات آمریکا در برجام آماد‌ه‌ایم

قاسمی: برای هر وضعیتی در قبال عملی نشدن تعهدات آمریکا در برجام آماد‌ه‌ایم
سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه برای هر وضعیتی در قبال عملی نشدن تعهدات آمریکا در برجام آماده هستیم، از تدوین سناریو‌های مقابله با بدعهدی‌های آمریکا در قبال توافق هسته‌ای در هیأت عالی نظارت بر برجام خبر داد.

قاسمی: برای هر وضعیتی در قبال عملی نشدن تعهدات آمریکا در برجام آماد‌ه‌ایم

سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه برای هر وضعیتی در قبال عملی نشدن تعهدات آمریکا در برجام آماده هستیم، از تدوین سناریو‌های مقابله با بدعهدی‌های آمریکا در قبال توافق هسته‌ای در هیأت عالی نظارت بر برجام خبر داد.
قاسمی: برای هر وضعیتی در قبال عملی نشدن تعهدات آمریکا در برجام آماد‌ه‌ایم