قاسمی: جدال لفظی وزرای خارجه ایران و عربستان در رم خبرسازی است و تکذیب می‌شود

قاسمی: جدال لفظی وزرای خارجه ایران و عربستان در رم خبرسازی است و تکذیب می‌شود
سخنگوی وزارت خارجه کشورمان گفت: جدال لفظی وزرای خارجه ایران و عربستان در نشست رم خبرسازی است و تکذیب می‌شود.

قاسمی: جدال لفظی وزرای خارجه ایران و عربستان در رم خبرسازی است و تکذیب می‌شود

سخنگوی وزارت خارجه کشورمان گفت: جدال لفظی وزرای خارجه ایران و عربستان در نشست رم خبرسازی است و تکذیب می‌شود.
قاسمی: جدال لفظی وزرای خارجه ایران و عربستان در رم خبرسازی است و تکذیب می‌شود