قاسمی: حقیرتر از آن هستید که درباره ایران سرفراز و مظهر تاریخ کهن اظهارنظر کنید

قاسمی: حقیرتر از آن هستید که درباره ایران سرفراز و مظهر تاریخ کهن اظهارنظر کنید
سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به سخن سخیف وزیر خارجه بحرین درباره کشورمان گفت: کوچک تر و حقیرتر از آن هستید که درباره ایران سرفراز و مظهر تاریخ و تمدنی کهن و پرشکوه اظهارنظر کنید.

قاسمی: حقیرتر از آن هستید که درباره ایران سرفراز و مظهر تاریخ کهن اظهارنظر کنید

سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به سخن سخیف وزیر خارجه بحرین درباره کشورمان گفت: کوچک تر و حقیرتر از آن هستید که درباره ایران سرفراز و مظهر تاریخ و تمدنی کهن و پرشکوه اظهارنظر کنید.
قاسمی: حقیرتر از آن هستید که درباره ایران سرفراز و مظهر تاریخ کهن اظهارنظر کنید