قانون‌گریزی برخی مدارس غیردولتی در روزهای آلوده پایتخت

قانون‌گریزی برخی مدارس غیردولتی در روزهای آلوده پایتخت
برخی مدارس غیردولتی تهران به رغم تعطیلی مدارس به دلیل آلودگی هوا، از معلمان خواستند که در مدارس حضور داشته باشند.

قانون‌گریزی برخی مدارس غیردولتی در روزهای آلوده پایتخت

برخی مدارس غیردولتی تهران به رغم تعطیلی مدارس به دلیل آلودگی هوا، از معلمان خواستند که در مدارس حضور داشته باشند.
قانون‌گریزی برخی مدارس غیردولتی در روزهای آلوده پایتخت