قدیمی‌ترین تایرساز کشور در آستانه تعطیلی/ مالکیت کارخانه‌های در دست وزارت صنعت تعیین تکلیف شود

قدیمی‌ترین تایرساز کشور در آستانه تعطیلی/ مالکیت کارخانه‌های در دست وزارت صنعت تعیین تکلیف شود
قدیمی‌ترین کارخانه تایرسازی ایران سالهاست که با مشکلات متعدد مالکیتی و مدیریتی روبروست. در این میان با وجود مدیریت ۱۰ ساله هیأت دولتی حمایت از صنایع، تصمیمی برای تعیین تکلیف این واحد اتخاذ نشده است.

قدیمی‌ترین تایرساز کشور در آستانه تعطیلی/ مالکیت کارخانه‌های در دست وزارت صنعت تعیین تکلیف شود

قدیمی‌ترین کارخانه تایرسازی ایران سالهاست که با مشکلات متعدد مالکیتی و مدیریتی روبروست. در این میان با وجود مدیریت ۱۰ ساله هیأت دولتی حمایت از صنایع، تصمیمی برای تعیین تکلیف این واحد اتخاذ نشده است.
قدیمی‌ترین تایرساز کشور در آستانه تعطیلی/ مالکیت کارخانه‌های در دست وزارت صنعت تعیین تکلیف شود