قطر مخالفت خود با اقدام ترامپ درباره قدس را اعلام کرد

قطر مخالفت خود با اقدام ترامپ درباره قدس را اعلام کرد
وزارت خارجه قطر مخالفت کامل خود با هر گونه اقدامی در جهت به رسمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی را اعلام کرد.

قطر مخالفت خود با اقدام ترامپ درباره قدس را اعلام کرد

وزارت خارجه قطر مخالفت کامل خود با هر گونه اقدامی در جهت به رسمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی را اعلام کرد.
قطر مخالفت خود با اقدام ترامپ درباره قدس را اعلام کرد