قطعنامه ضدایرانی مجمع عمومی به بهانه حقوق بشر

قطعنامه ضدایرانی مجمع عمومی به بهانه حقوق بشر
مجمع عمومی سازمان ملل متحد بر اساس گزارشی که با نقش پررنگ کانادا تهیه شده بود، قطعنامه‌ای جدید به بهانه نقض حقوق بشر، علیه جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد.

قطعنامه ضدایرانی مجمع عمومی به بهانه حقوق بشر

مجمع عمومی سازمان ملل متحد بر اساس گزارشی که با نقش پررنگ کانادا تهیه شده بود، قطعنامه‌ای جدید به بهانه نقض حقوق بشر، علیه جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد.
قطعنامه ضدایرانی مجمع عمومی به بهانه حقوق بشر