قیمت خرید خانه در محله تهران نو

قیمت خرید خانه در محله تهران نو
تهران نو محله قدیمی نشینی است و شاید بتوان ویژگی منحصر به فرد آن را نظم خیابان های داخل آن نامید. علاوه بر آن انتهای تهران نو به نیروهوایی می رسد.

قیمت خرید خانه در محله تهران نو

تهران نو محله قدیمی نشینی است و شاید بتوان ویژگی منحصر به فرد آن را نظم خیابان های داخل آن نامید. علاوه بر آن انتهای تهران نو به نیروهوایی می رسد.
قیمت خرید خانه در محله تهران نو