قیمت خودرو دنا در بازار

قیمت خودرو دنا در بازار
میزان نوشت: برای خرید خودرو دنا در بازار باید حداقل 33 میلیون و 500 هزار تومان هزینه کرد.

قیمت خودرو دنا در بازار

میزان نوشت: برای خرید خودرو دنا در بازار باید حداقل 33 میلیون و 500 هزار تومان هزینه کرد.
قیمت خودرو دنا در بازار