قیمت خودرو مزدا در بازار

قیمت خودرو مزدا در بازار
میزان نوشت: برای خرید خودرو مزدا در بازار باید حداقل 60 میلیون تومان هزینه کرد.

قیمت خودرو مزدا در بازار

میزان نوشت: برای خرید خودرو مزدا در بازار باید حداقل 60 میلیون تومان هزینه کرد.
قیمت خودرو مزدا در بازار