لایحه برگزاری جشنواره کودک به شهرداری برگشت شد

لایحه برگزاری جشنواره کودک به شهرداری برگشت شد
مهر به نقل از سخنگوی شورای شهر اصفهان نوشت: لایحه برگزاری جشنواره کودک که به همراه توافق‌نامه به شورای شهر اصفهان تقدیم شده بود در یکصد و چهل و پنجمین جلسه علنی به شهرداری برگشت داده شد.

لایحه برگزاری جشنواره کودک به شهرداری برگشت شد

مهر به نقل از سخنگوی شورای شهر اصفهان نوشت: لایحه برگزاری جشنواره کودک که به همراه توافق‌نامه به شورای شهر اصفهان تقدیم شده بود در یکصد و چهل و پنجمین جلسه علنی به شهرداری برگشت داده شد.
لایحه برگزاری جشنواره کودک به شهرداری برگشت شد

اندروید