لوبلاگ: آمریکا از روش سوء استفاده از اطلاعات علیه ایران استفاده می‌کند

لوبلاگ: آمریکا از روش سوء استفاده از اطلاعات علیه ایران استفاده می‌کند
ایرنا نوشت: تارنمای لوبلاگ در تحلیلی با تاکید بر آن که تهران با القاعده ارتباطی نداشته و در بحران یمن نقش عمده ای ندارد، نوشت که دولت آمریکا از روش استفاده گزینشی از اطلاعات، برای توجیه سیاست رویارویی با ایران استفاده می کند.

لوبلاگ: آمریکا از روش سوء استفاده از اطلاعات علیه ایران استفاده می‌کند

ایرنا نوشت: تارنمای لوبلاگ در تحلیلی با تاکید بر آن که تهران با القاعده ارتباطی نداشته و در بحران یمن نقش عمده ای ندارد، نوشت که دولت آمریکا از روش استفاده گزینشی از اطلاعات، برای توجیه سیاست رویارویی با ایران استفاده می کند.
لوبلاگ: آمریکا از روش سوء استفاده از اطلاعات علیه ایران استفاده می‌کند