مأموریت اصلی رسانه اسلامی و انقلابی، تعالی بخشیدن و رشد مخاطبان است

مأموریت اصلی رسانه اسلامی و انقلابی، تعالی بخشیدن و رشد مخاطبان است
مدیرعامل خبرگزاری فارس گفت: مأموریت اصلی رسانه اسلامی و انقلابی، تعالی بخشیدن و رشددادن مخاطبانش است و برای تحقق آن در درجه اول باید دست‌اندرکاران و خبرنگاران و مدیران رسانه خود رشد پیدا کرده و متعالی شوند.

مأموریت اصلی رسانه اسلامی و انقلابی، تعالی بخشیدن و رشد مخاطبان است

مدیرعامل خبرگزاری فارس گفت: مأموریت اصلی رسانه اسلامی و انقلابی، تعالی بخشیدن و رشددادن مخاطبانش است و برای تحقق آن در درجه اول باید دست‌اندرکاران و خبرنگاران و مدیران رسانه خود رشد پیدا کرده و متعالی شوند.
مأموریت اصلی رسانه اسلامی و انقلابی، تعالی بخشیدن و رشد مخاطبان است