مأموریت اصلی رسانه اسلامی و انقلابی، تعالی بخشیدن و رشد دادن مخاطبانش است

مأموریت اصلی رسانه اسلامی و انقلابی، تعالی بخشیدن و رشد دادن مخاطبانش است
مدیرعامل خبرگزاری فارس گفت: مأموریت اصلی رسانه اسلامی و انقلابی، تعالی بخشیدن و رشد دادن مخاطبانش است و برای اینکه این رشد مخاطب محقق شد در درجه اول باید دست‌اندرکاران و خبرنگاران و مدیران رسانه خود رشد پیدا کرده و متعالی شوند.

مأموریت اصلی رسانه اسلامی و انقلابی، تعالی بخشیدن و رشد دادن مخاطبانش است

مدیرعامل خبرگزاری فارس گفت: مأموریت اصلی رسانه اسلامی و انقلابی، تعالی بخشیدن و رشد دادن مخاطبانش است و برای اینکه این رشد مخاطب محقق شد در درجه اول باید دست‌اندرکاران و خبرنگاران و مدیران رسانه خود رشد پیدا کرده و متعالی شوند.
مأموریت اصلی رسانه اسلامی و انقلابی، تعالی بخشیدن و رشد دادن مخاطبانش است