مؤمن مانند زنبور عسل «شیرین‌ترین» ارزش‌ها را تولید می‌کند/ از ۷۳ امت پیامبر(ص) ۷۲ گروه جهنمی هستند

مؤمن مانند زنبور عسل «شیرین‌ترین» ارزش‌ها را تولید می‌کند/ از ۷۳ امت پیامبر(ص) ۷۲ گروه جهنمی هستند
مفسر قرآن کریم با اشاره به حدیثی از پیامبر(ص)، گفت: امتم ۷۳ فرقه می‌شوند که ۷۳ فرقه جهنمی هستند و یک فرقه اهل نجات هستند.

مؤمن مانند زنبور عسل «شیرین‌ترین» ارزش‌ها را تولید می‌کند/ از ۷۳ امت پیامبر(ص) ۷۲ گروه جهنمی هستند

مفسر قرآن کریم با اشاره به حدیثی از پیامبر(ص)، گفت: امتم ۷۳ فرقه می‌شوند که ۷۳ فرقه جهنمی هستند و یک فرقه اهل نجات هستند.
مؤمن مانند زنبور عسل «شیرین‌ترین» ارزش‌ها را تولید می‌کند/ از ۷۳ امت پیامبر(ص) ۷۲ گروه جهنمی هستند