ماجرای سقوط «قریتین» سوریه و محاصره آن توسط ارتش

ماجرای سقوط «قریتین» سوریه و محاصره آن توسط ارتش
اطراف شهرک القریتین در ریف حمص، که دو روز پیش سقوط کرد و اکنون در محاصره ارتش است، شاهد نبردی شدید میان ارتش سوریه و عناصر وابسته به داعش است.

ماجرای سقوط «قریتین» سوریه و محاصره آن توسط ارتش

اطراف شهرک القریتین در ریف حمص، که دو روز پیش سقوط کرد و اکنون در محاصره ارتش است، شاهد نبردی شدید میان ارتش سوریه و عناصر وابسته به داعش است.
ماجرای سقوط «قریتین» سوریه و محاصره آن توسط ارتش