مایوس کردن مردم خیانت است/ ببینیم چه‌کرده‌ایم که منجر به ناامیدی مردم شده است

مایوس کردن مردم خیانت است/ ببینیم چه‌کرده‌ایم که منجر به ناامیدی مردم شده است
وزیر بهداشت با اشاره به حوادث اخیر در کشور و وضعیت سلامت روان مردم گفت: مایوس کردن مردم نه تنها گناه بزرگی است بلکه خیانت ملی به کشور و جامعه است و بخشی از مشکلات موجود در کشور ناشی از جهلی است که نسبت به این امر داریم.

مایوس کردن مردم خیانت است/ ببینیم چه‌کرده‌ایم که منجر به ناامیدی مردم شده است

وزیر بهداشت با اشاره به حوادث اخیر در کشور و وضعیت سلامت روان مردم گفت: مایوس کردن مردم نه تنها گناه بزرگی است بلکه خیانت ملی به کشور و جامعه است و بخشی از مشکلات موجود در کشور ناشی از جهلی است که نسبت به این امر داریم.
مایوس کردن مردم خیانت است/ ببینیم چه‌کرده‌ایم که منجر به ناامیدی مردم شده است