متأسفانه برخی خواص در فتنه 88 حق را تشخیص ندادند

متأسفانه برخی خواص در فتنه 88 حق را تشخیص ندادند
تولیت آستان قدس رضوی گفت: در فتنه 88 متأسفانه برخی خواص، حق را تشخیص ندادند و نگاهی روشن و موضع‌گیری صریح و زمان‌شناسانه نداشتند و این موجب شد برخی مردم نیز دچار شبهه شوند.

متأسفانه برخی خواص در فتنه 88 حق را تشخیص ندادند

تولیت آستان قدس رضوی گفت: در فتنه 88 متأسفانه برخی خواص، حق را تشخیص ندادند و نگاهی روشن و موضع‌گیری صریح و زمان‌شناسانه نداشتند و این موجب شد برخی مردم نیز دچار شبهه شوند.
متأسفانه برخی خواص در فتنه 88 حق را تشخیص ندادند