متقاضیان خرید خودروهای وارداتی ، مواظب کلاهبرداران باشند

متقاضیان خرید خودروهای وارداتی ، مواظب کلاهبرداران باشند
سرپرست پلیس آگاهی تهران بزرگ با اشاره به مصوبه اخیر دولت در خصوص افزایش عوارض گمرکیِ خودروهای وارداتی در سال آینده ، نسبت به سوء استفاده احتمالی برخی از شرکت های غیرمجاز وارد کننده خودرو از این مصوبه هشدار داد.

متقاضیان خرید خودروهای وارداتی ، مواظب کلاهبرداران باشند

سرپرست پلیس آگاهی تهران بزرگ با اشاره به مصوبه اخیر دولت در خصوص افزایش عوارض گمرکیِ خودروهای وارداتی در سال آینده ، نسبت به سوء استفاده احتمالی برخی از شرکت های غیرمجاز وارد کننده خودرو از این مصوبه هشدار داد.
متقاضیان خرید خودروهای وارداتی ، مواظب کلاهبرداران باشند