متهمان دارای سوابق جنایی با قرارهای تامین خفیف آزاد نشوند/ مظلوم‌نمایی و سیاسی جلوه دادن تعقیب‌های قضایی

متهمان دارای سوابق جنایی با قرارهای تامین خفیف آزاد نشوند/ مظلوم‌نمایی و سیاسی جلوه دادن تعقیب‌های قضایی
دادستان تهران با تاکید مجدد به دادستان‌ها اقدام سریع و مناسب نسبت به پرونده‌های مهم مانند کودک‌آزاری، آدم‌ربایی، فساد اقتصادی، درگیری‌ها و شرارت‌ها گفت: در چنین پرونده‌هایی، حتی اگر لازم باشد که مقامات قضایی تا دیروقت فعالیت نمایند تا پیامدهای حادثه مدیریت شده و از ایراد خسارات بیشتر پیشگیری شود، دادستان ها موظف به این اقدام هستند.

متهمان دارای سوابق جنایی با قرارهای تامین خفیف آزاد نشوند/ مظلوم‌نمایی و سیاسی جلوه دادن تعقیب‌های قضایی

دادستان تهران با تاکید مجدد به دادستان‌ها اقدام سریع و مناسب نسبت به پرونده‌های مهم مانند کودک‌آزاری، آدم‌ربایی، فساد اقتصادی، درگیری‌ها و شرارت‌ها گفت: در چنین پرونده‌هایی، حتی اگر لازم باشد که مقامات قضایی تا دیروقت فعالیت نمایند تا پیامدهای حادثه مدیریت شده و از ایراد خسارات بیشتر پیشگیری شود، دادستان ها موظف به این اقدام هستند.
متهمان دارای سوابق جنایی با قرارهای تامین خفیف آزاد نشوند/ مظلوم‌نمایی و سیاسی جلوه دادن تعقیب‌های قضایی