مجلس نباید در زمینه قراردادهای نفتی دور بخورد/ قراردادها فقط برای ملت ایران محرمانه است؟

مجلس نباید در زمینه قراردادهای نفتی دور بخورد/ قراردادها فقط برای ملت ایران محرمانه است؟
رئیس سازمان بسیج علمی کشور گفت: حق نمایندگان ملت است که مفاد قراردادهای نفتی را بدانند، در حال حاضر سؤال مردم این است که این قراردادها چگونه منعقد می‌شود که برای خارجی‌ها محرمانه نیست ولی مردم ما نباید از مفاد آن مطلع باشند.

مجلس نباید در زمینه قراردادهای نفتی دور بخورد/ قراردادها فقط برای ملت ایران محرمانه است؟

رئیس سازمان بسیج علمی کشور گفت: حق نمایندگان ملت است که مفاد قراردادهای نفتی را بدانند، در حال حاضر سؤال مردم این است که این قراردادها چگونه منعقد می‌شود که برای خارجی‌ها محرمانه نیست ولی مردم ما نباید از مفاد آن مطلع باشند.
مجلس نباید در زمینه قراردادهای نفتی دور بخورد/ قراردادها فقط برای ملت ایران محرمانه است؟

مرکز فیلم