مجموع قيمت بنزين و گازوئيل بيش‌تر از 2 هزار تومان نمی‌شود

مجموع قيمت بنزين و گازوئيل بيش‌تر از 2 هزار تومان نمی‌شود
وزیر نفت گفت: ابهاماتی درباره سخنان رئیس جمهور در زمینه نحوه افزایش قیمت بنزین و گازوئیل مطرح شد، در واقع نظر رئیس جمهور این است که مجموع قیمت این دو فرآورده از نصف قیمت جهانی آنها بعد از افزایش بیشتر نخواهد شد.

مجموع قيمت بنزين و گازوئيل بيش‌تر از 2 هزار تومان نمی‌شود

وزیر نفت گفت: ابهاماتی درباره سخنان رئیس جمهور در زمینه نحوه افزایش قیمت بنزین و گازوئیل مطرح شد، در واقع نظر رئیس جمهور این است که مجموع قیمت این دو فرآورده از نصف قیمت جهانی آنها بعد از افزایش بیشتر نخواهد شد.
مجموع قيمت بنزين و گازوئيل بيش‌تر از 2 هزار تومان نمی‌شود