محدوده قیمت آپارتمان‌های تا 70 مترمربع

محدوده قیمت آپارتمان‌های تا 70 مترمربع
دنیای اقتصاد نوشت: از میان مناطق 22گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت هر مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل 8 میلیون و 940 هزار تومان در منطقه یک پایتخت بوده و کمترین آن معادل 2 میلیون و 130 هزار تومان به منطقه 18 تعلق داشته است.

محدوده قیمت آپارتمان‌های تا 70 مترمربع

دنیای اقتصاد نوشت: از میان مناطق 22گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت هر مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل 8 میلیون و 940 هزار تومان در منطقه یک پایتخت بوده و کمترین آن معادل 2 میلیون و 130 هزار تومان به منطقه 18 تعلق داشته است.
محدوده قیمت آپارتمان‌های تا 70 مترمربع

روزنامه ایران