محدودیت دسترسی به تلگرام و اینستاگرام موقتی است

محدودیت دسترسی به تلگرام و اینستاگرام موقتی است
محدودیت دسترسی به دو شبکه اجتماعی تلگرام و اینستاگرام روی موبایل موقتی اعلام شده است.

محدودیت دسترسی به تلگرام و اینستاگرام موقتی است

محدودیت دسترسی به دو شبکه اجتماعی تلگرام و اینستاگرام روی موبایل موقتی اعلام شده است.
محدودیت دسترسی به تلگرام و اینستاگرام موقتی است