محمد سلطانی‌فر معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد خواهد شد

محمد سلطانی‌فر معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد خواهد شد
حسین انتظامی دقایقی پیش با تأیید رفتنش از معاونت مطبوعاتی، جایگزین خود را معرفی کرد.

محمد سلطانی‌فر معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد خواهد شد

حسین انتظامی دقایقی پیش با تأیید رفتنش از معاونت مطبوعاتی، جایگزین خود را معرفی کرد.
محمد سلطانی‌فر معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد خواهد شد