محیط زیست: هوا آلوده است/شهرداری: هوا سالم است

محیط زیست: هوا آلوده است/شهرداری: هوا سالم است
به گفته شهرداری تهران شاخص آلودگی هوا در شرایط سالم است این در حالی است که محیط زیست معتقد است شاخص امروز در شرایط ناسالم برای گروه های حساس قرار دارد.

محیط زیست: هوا آلوده است/شهرداری: هوا سالم است

به گفته شهرداری تهران شاخص آلودگی هوا در شرایط سالم است این در حالی است که محیط زیست معتقد است شاخص امروز در شرایط ناسالم برای گروه های حساس قرار دارد.
محیط زیست: هوا آلوده است/شهرداری: هوا سالم است