مخالفت کمیسیون تلفیق بودجه با افزایش قیمت بنزین

مخالفت کمیسیون تلفیق بودجه با افزایش قیمت بنزین
عضو کمیسیون تلفیق بودجه 97 از مخالفت کمیسیون متبوعش در رابطه با افزایش قیمت حامل‌های انرژی به ویژه بنزین خبر داد.

مخالفت کمیسیون تلفیق بودجه با افزایش قیمت بنزین

عضو کمیسیون تلفیق بودجه 97 از مخالفت کمیسیون متبوعش در رابطه با افزایش قیمت حامل‌های انرژی به ویژه بنزین خبر داد.
مخالفت کمیسیون تلفیق بودجه با افزایش قیمت بنزین