مدیرمسئول روزنامه ایران مجرم شناخته شد

مدیرمسئول روزنامه ایران مجرم شناخته شد
دبیر هیات منصفه مطبوعات گفت: مدیر مسئول وقت روزنامه ایران محمدتقی روغنی‌ها به اتهام نشر مطالب خلاف واقع و انتشار رأی غیر قطعی دادگاه به اتفاق آراء مجرم شناخته شد و با اکثریت آراء مستحق تخفیف دانسته نشد.

مدیرمسئول روزنامه ایران مجرم شناخته شد

دبیر هیات منصفه مطبوعات گفت: مدیر مسئول وقت روزنامه ایران محمدتقی روغنی‌ها به اتهام نشر مطالب خلاف واقع و انتشار رأی غیر قطعی دادگاه به اتفاق آراء مجرم شناخته شد و با اکثریت آراء مستحق تخفیف دانسته نشد.
مدیرمسئول روزنامه ایران مجرم شناخته شد